Përhap kancerin në ajër! Titan, fabrika e çimentos që po vret ‘në gjumë’ 40 mijë qytetarë

Pompinot e majte mund ta inkurajojne palloshin te zbatoje ligjin te mos merakosen vetem per balenat e ishujve faroe por edhe per katnaret e thumanes .

KREU IV
VEPRA PENALE KUNDËR MJEDISIT
Neni 201
Ndotja e ajrit
Ndotja e ajrit përmes çlirimit të tymrave, gazrave dhe lëndëve të tjera toksike radioaktive e bërë tej kufirit të normave të lejuara, kur vepra nuk përbën kundërvajtje administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjobë ose me burgim gjer në dy vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim gjer në dhjetë vjet.
Neni 202
Transportimi i mbeturinave toksike
Transportimi tranzit apo depozitimi në territorin shqiptar të mbeturinave toksike dhe radioaktive, dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim nga pesë gjer në pesëmbëdhjetë vjet.
Neni 203
Ndotja e ujërave
Ndotja e ujërave të deteve, lumenjve, liqeneve apo burimeve të rrjetit grumbullues e shpërndarës të ujrave me lëndë toksike, radioaktive apo substanca të tjera, që prishin ekuilibrin ekologjik, dënohet me burgim nga një gjer në pesë vjet.
Po kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për jetën e shëndetin e njerëzve, dënohet me burgim nga pesë gjer në dhjetë vjet.

S’ka pallosh qe edukon njerezine dhe bizneset te respektojne mjedisin dhe njerezit.

1 Like

per t’ja bo qefin te dyja boleve, duhet te thoshje:

S’ka pallosh e malok qe edukon …

1 Like

ose tamom tamom duhet te thoshe keshtu:

s’ka pallosh e malok qe edukon njerzine te mos jete e obsesionuar nga bolet trokellitese te politikes dhe bolet dhe felet reale biologjike spermatozike mestruacionale.